EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

Kto bol John Wesley

Meno Johna Wesleyho je nerozlučne spojené s prvým evanjelikálnym prebudením v období rokov 1734-1780 vo Veľkej Británii. Zasiahlo však nielen Veľkú Britániu, ale aj 13. amerických kolónií. 

S týmto prebudením súvisia aj také osobnosti ako George Whitefield (1714-1770) a Johnathan Edwards (1703-1758).


John Wesley (1703-1791) bol anglický kňaz, teológ a spoločenský reformátor, známy ako zakladateľ metodizmu. Narodil sa v rodine kňaza v Anglicku a študoval na Oxfordskej univerzite. Wesley sa stal duchovným vodcom metodistickej hnutia, ktoré sa zaoberalo duchovným obnovením v Anglicku v 18. storočí.Metodizmus zdôrazňoval osobnú vieru, zodpovednosť jednotlivca pred Bohom a dôraz na praktický kresťanský život. 

Wesley a jeho spolupracovníci cestovali po Anglicku, šírili svoje učenie a zakladali metodistické zbory. Jeho učenie a organizačné zásady sú stále dôležité pre moderný metodizmus a mnohé ďalšie protestantské cirkvi.Wesley tiež podporoval rôzne sociálne reformy svojej doby, vrátane zlepšenia podmienok pracujúcich, boja proti otroctvu a vytvárania vzdelávacích a zdravotných inštitúcií. 

Jeho práca mala významný vplyv na rozvoj kresťanského náboženského života a spoločenských hodnôt nielen v Anglicku, ale aj v iných častiach sveta.
Kto ma obráti?                   
Zo životopisu

Išiel som do Ameriky obracať Indiánov - ale ja, kto ma obráti? Kto alebo čo ma oslobodí od tohto zlého, neveriaceho srdca?  Mám dobré "náboženstvo pre letnú pohodu". Viem dobre hovoriť, ba aj veriť, pokým nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Keď mi však hľadí do očí smrť, potom sa ma zmocní nepokoj.

Už sú to teraz dva roky a takmer štyri mesiace ako som opustil svoju vlasť, aby som učil Indiánov v Georgii základom kresťanskej viery. Čo som sa však sám v tejto dobe naučil? Niečo, čo by som najmenej očakával: že ja, ktorý som išiel do Ameriky obracať iných, sám som vôbec nebol obrátený! (Prirodzene nie som si tým
istý.) Nie som pochabý, keď tak hovorím. Moje slová sú pravdivé a
triezve.Po vašom ovocí vás poznajú      
 
Nasledujúce pravidlá môžete dobre uplatniť za všetkých okolností: Aby ste poznali, či sú ľudia, ktorí vystupujú v mene Božom,
falošným alebo pravým prorokom, stačí sa ho iba opýtať: Aké ovocie prináša vaše učenie vám samotným? Ako pôsobí na váš život? Ste svätý a bezúhonný vo všetkom? Aký vplyv má vaše učenie na vaše
srdce? Ukazuje celý váš život, že máte sväté, nebeské a božské postavenie, že v sebe nosíte myseľ Ježiša Krista? Ukazuje váš
život, že ste pokorný, skromný a trpezlivý, milujete Boha a ľudí a usilovne konáte dobré skutky?

Ďalej sa treba iba opýtať: Aké ovocie vzbudzuje vaše učenie u vašich poslucháčov? A keď už nie u všetkých poslucháčov, tak aspoň pri mnohých, lebo ani všetci poslucháči apoštolov sa neobrátili. Prijali ste myseľ Kristovu?

Žijete podľa jeho vzoru? Začali ste s tým preto, že ste počuli týchto mužov? Boli ste predtým vnútorne aj zjavne bezbožní? Ak je tomu tak, potom je to zrejmý dôkaz, že títo kazatelia sú praví proroci a Bohom ustanovení učitelia. Keď však tomu tak nie je, keď nevyučujú ani seba ani iných tomu, aby milovali Boha a slúžili mu, je to jasný dôkaz, že sú falošní proroci a že ich Boh nevyslal.


 

Priority                               Viera a rozum

Nadobudnúť vedomosti je dobré, ale zachrániť dušu je lepšie. Na štúdium máš dostatok času, keď ho na to využiješ každé ráno. Nemal by si spať dlhšie ako bezpodmienečne potrebuješ. Nehovor nikdy viac ako treba a nebuď nikdy nečinný ani sa nezaoberaj bezvýznamnosťami. 

Keď však môžeš robiť iba jedno, buďto pristupovať k svojmu štúdiu alebo vyučovať neznalých, potom knihy
odlož. Radšej by som sa vzdal všetkých knižníc sveta, ako sa podieľal na záhube jednej duše.
                          
Chráň sa toho, aby ťa pohltili knihy. Jedna unca lásky zaváži
toľko ako jeden funt vedomostí.JOHN WESLEY