EVANJELICKÁ CIRKEV 
METODISTICKÁ

Evanjelická cirkev Metodistická Slovensko

Prívlastok metodistická poukazuje na naše korene v duchovnom hnutí, ktoré odštartovala služba anglikánskeho duchovného, Johna Wesleyho (1703-1791). Pôvodne to bola posmešná prezývka pre skupinu mladých študentov v Oxforde v Anglicku, ktorá sa snažila pestovať životný štýl odlišný od ich kolegov, napr. pravidelným biblickým štúdiom, spoločnými modlitbami, službou chudobným, chorýrn a väzňom. Spoločnými silami sa títo mladí ľudia snažili konať dobro a páčiť sa Bohu – vedome a metodicky.

Z nepatrného začiatku sa zrodilo rastúce hnutie, ktoré sa čoskoro rozšírilo aj za hranice Anglicka. Hoci Wesley nikdy nemal v úmysle založiť novú cirkev, metodisti sa ňou stali najskôr v Spojených štátoch amerických a neskôr aj v mnohých iných krajinách po celom svete. V roku 1924 sa metodistická cirkev etablovala aj na Slovensku.Našou víziou je pripojiť sa k Bohu na ceste prinášajúcej nový život, zmierenie a prítomnosť Krista všetkým ľuďom a pomáhať každému človeku odrážať Kristov charakter.Prostredníctvom našej služby sa chceme podeliť so všetkými ľuďmi o celé Božie posolstvo a podporovať prítomnosť a naplnenie Božieho kráľovstva v každej časti sveta a na všetkých úrovniach spoločnosti a kultúr. 

HISTORIA ECM NA SLOVENSKU

O histórii metodistov na Slovensku v krátkosti


Príchod metodistických misionárov na naše územie kladieme na začiatok 1920-tych rokov.
Najskôr začali s evanjelizáciami v bratislavskej Redute v júni 1924. O mesiac neskôr sa založil zbor a začali sa konať pravidelné bohoslužby.
Evanjelium však šírili aj ďalej na západ (Trnava a Sereď) a sever (Vrútky). Výsledkom bolo založenie metodistického zboru vo Vrútkach (1924)  a Seredi (apríl 1926). O čosi neskôr (v 1930) sa začala služba metodistov v Jenkovciach, na opačnom konci dnešného Slovenska, ako misijná práca metodistov v Užhorode .
Druhá svetová vojna narušila rozvoj a smerovaní krajín, národov, a nemenej narušila aj službu cirkvi. Následkom hospodárskej krízy a vojnových udalostí bola cirkev nútená nanovo sa etablovať po roku 1946. V tomto roku boli nanovo založené zbory v Bratislave, Seredi a Jenkovciach. V mnohých prípadoch bolo ich členstvo už celkom iné, nakoľko mnohí boli nútení opustiť svoje bydliská a presťahovať sa. Aj táto práca však bola v následných rokoch komunistického režimu obmedzovaná a okliešťovaná.
Skutočná sloboda pre šírenie evanjelia a metodistickej zbožnosti nastala po prevrate. Práve do tohto obdobia datujeme vznik väčšiny našich zborov a misijných snáh. Práca v Partizánskom sa začala tesne pred pádom komunizmu (1989), v Trnave pôsobíme or roku 1992, v Slavkovciach a okolí slúžime Rómom od roku 1995, v Michalovciach sa konajú pravidelné bohoslužby od roku 1996. 

V novom miléniu sme začali prácu v Rómskej komunite v Gerlachove (2008) a našim najnovším prírastkom je zbor v Dolnom Kubíne (od 2016).

Počas tohto obdobia sme slúžili v mnohých iných miestach po celom Slovensku a aj keď sa nie všade podarilo vybudovať stabilné zbory, zvestovali sme evanjelium, ktoré premieňa životy.
Našu službu v minulosti formovala, a aj v budúcnosti bude určovať naša vízia: Chceme činiť učeníkov Ježiša Krista, ktorí vášnivo uctievajú Boha, bezpodmienečne milujú blížneho a odvážne svedčia o svojej viere.   

Globálna metodistická cirkev, ktorej súčasťou je aj slovenská ECM, je oddaná panstvu Ježiša Krista, inšpirácii a autorite Písma a pôsobeniu Ducha Svätého pri odovzdávaní Božej pravdy a milosti všetkým ľuďom.Sme globálnou cirkvou, ktorá uznáva a využíva dary a prínos každej časti cirkvi. Naše svedectvo vo svete sa vyznačuje vzájomnou láskou, starostlivosťou, zdieľaním a zameraním na tých najzraniteľnejších. Vzájomne nad sebou bdieme v láske a vydávame svedectvo o premieňajúcej moci evanjelia, dobrej správy, keď sa pokorne, ale odvážne snažíme slúžiť druhým ako Kristovi vyslanci!